HMS utfordringer ved kabelforlegning i bakken - Jack-Pack heavy equipment attachments

Make things rolling
Go to content

HMS utfordringer ved kabelforlegning i bakken

HMS ved kabelforlegning

Vær OBS på kravene i byggherreforskriften

Vis forsiktighet ved bruk av roterende trommel løfter (kjettingsvivel)

Ved bruk av gravemaskin med kjettingsvivel som bæremaskin for kabeltromler ved kabelforlegning så vil arbeidstakere bli eksponert for uakseptabel fare for liv og helse. Dette pga. at det kreves minst en medarbeider som fungerer som trommelbrems ved utspoling av kabel.

En gravemaskin som beveger seg bortover i ulendt terreng med en trommel som både henger og slenger samtidig som den roterer utgjør en betydelig risiko for den medarbeideren som faktisk blir beordret inn i en faresone for å bremse og holde kontroll på trommelrotasjonen. Unntaket her kan være ved arbeid på flat asfalt ol. der maskinen beveger seg mye mer kontrollert.

Dette er en meget spesiell måte å håndtere hengende last på. Vanligvis blir alle medarbeidere advart mot å bevege seg i faresonen nær hengende last, men ved kabelforlegning med svivel så blir man faktisk regelrett beordret inn i en faresone for å fungere som trommelbrems. Tygg litt på den.
Disse tromlene i størrelse K 24 veier normalt ca 3 tonn hvis det er aluminiumskabel, er det kobberkabel så veier de ca 5 tonn. Tromlene er i tillegg laget av tre.

Prøv å henvend deg til trommelprodusentene for å få dokumentasjon på at de er dimensjonert for å løftes etter den ene vangen ved utspoling, det er det ingen som vil gi deg. De sier bare at dette er de ikke dimensjonert for, de skal håndteres stående. Mange av disse tromlene har også advarsler påklistret som minner om dette, men disse advarslene blir stadig vekk neglisjert.

Mange av disse tromlene er i tillegg i en ganske dårlig befatning, slik som råttent tre og til tider med betydelige skader. Tenke seg til at disse ikke er dimensjonert for slik håndtering med nytt friskt tre, hva så når de har stått ute i vær og vind og råttnet i tillegg?

K-serien med kabeltromler er gjenbrukstromler og de blir kun visuelt vurdert og godkjent for ny bruk. Denne nye godkjenningen gjelder selvfølgelig stående håndtering akkurat som nye tromler er beregnet for. Andre tromler er for det meste engangsbruk.

HMS
Arbeidsgiveren er pålagt å arbeide systematisk med HMS for å forebygge helseskade på arbeidstakere. Arbeidstakerne har plikt til å medvirke i det systematiske HMS-arbeidet.

Skal dere utføre kabelforleggning i bakken og i så måte tenker på å utarbeide en SJA for dette arbeidet? Da er det viktig at dere vurderer de farene som her blir belyst og treffe tiltak som fjerner/reduserer denne risikoen. Det enkleste og sikreste tiltaket er å velge utstyr som eliminerer bruk av arbeidstakere som trommelbrems. Bruk av løfteåk er den sikreste løsningen.

Det må være det samme sikkerhetsfokuset ved kabelarbeider som ved vanlige løfteoppdrag.

Vær spesielt OBS på følgende farer: Skader på trommel.Klemfare.Treffskader ved trommelkast.Fare for ubalanse og fall.Bruk av for liten bæremaskin.Bruk av for liten svivel.Kjetting kan ryke.Trommel kan ryke.

Dette er risikofullt
Roterende kabeltrommel
Å være trommelbremsemann er en jobb som passer best for stuntmenn som har ett proffesjonelt forhold til ytre kroppspåkjenninger. Her er det store gravitasjonskrefter i alle retninger på en gang og faremomentet er helt åpenbart, likevel blir det som oftest totalt neglisert.
Normalt gjør vi det vi kan for å holde våre medarbeidere unna hengende last, men her forventer vi faktisk at de går direkte inn i fareområdet for å kontrollere disse trommelbevegelsene.
Følgende problemstillinger er du nødt til å ta stilling til i en SJA:

Skal det brukes gravemaskin med svivel som beveger seg langs grøften ved utspoling? I så tilfelle må du vurdere alle tenkelige farer som bremsemannen kan bli utsatt for da det ofte er store krefter som skal temmes. Husk at en trommel som henger i svivel etter en gravemaskin i bevegelse i ulendt terreng forårsaker både trommelkast, trommelrotasjon og bevegelse langs grøften på samme tid under utspoling. En annen vesentlig ting er bremsemannens og maskinførers erfaring med dette arbeidet. Noen har mye erfaring andre lite (lærlinger f.eks.). Under er noen av farene beskrevet:

1. Personskaderisiko ved trommelkast. Bremsemannen kan komme i klem mellom trommel og diverse hindre som f.eks. gravemaskinen, andre tromler, kabelskap, kummer, husvegger osv.

2. Kan bli slått overende og dermed pådra seg fallskader (gå på trynet i en steinrøys, vrenge foten, brekke fot,-arm, ryggskader osv.).

3. Trommelen kan treffe vedkommende på en måte som påfører stor skade bare ved selve treffet. Husk at den roterer samtidig som den kastes rundt. Den er som en stor, tung smergelskive som kan gjøre stor skade ved treff i ansiktet f.eks.
Tromler med vangeskade er også helt normalt å bruke til de er tomme, slike tromler kan gjøre en ellers uskyldig treffskade til noe mye verre. Tenk på utstikkende spiker, fliser på størrelse med spydspisser etc. som både kan skade hender, føtter, hode eller huke tak i klær osv. under rotasjonen.

Litt uoppmerksomhet så skjer det plutselig.

4. Trommelen kan rakne eller kjetting ryker slik at trommelen kan falle over vedkommende. P.g.a. rotasjon og kast i trommelen så kan den falle i alle retninger, den trenger ikke falle rett ned.

5. Bæremaskinens størrelse. Noen ganger er maskinen rett og slett for liten for de tromlene som brukes og klarer såvidt å løfte disse og derfor bare dabber helt på nesa bortover og dermed gjør det som allerede er ille enda verre.

6. Størrelsen på svivelen. Det blir ofte brukt for liten svivel der tverrstaget bare såvidt låses i senterhullet. Dette øker faren for å dra svivelen rett ut av trommelen under utspoling.

7. De som skal jobbe sammen kjenner kanskje ikke hverandre. I slike tilfeller så vet ikke den ene helt hva den andre kan og ikke kan, eller hvordan den andre reagerer ved uønskede hendelser.


Det å bruke svivel til denne oppgaven er det samme som å legge opp til farlige situasjoner for dine medarbeidere. Hvis du til tross for alle disse disse problemstillingene fortsatt vurderer å bruke slikt utstyr så tenk over om det kanskje burde vært engasjert en stuntmann som har ett proffesjonelt forhold til ytre kroppspåkjenninger som bremsemann istedet for en vanlig medarbeider.

Vurder heller ett løfteåk


Ute på anleggene er det delte meninger om dette. Mange er bekymret for denne skjødesløsheten som foregår. Både maskinførere som ved en evt. alvorlig ulykke må ta både den den psykiske støyten og samtidig risikere å komme i straffeansvar for ikke å ha sørget for å holde sine medarbeidere borte fra hengende last, og "bremsemannen" som evt. må ta fysiske støyten.
Andre igjen bare blåser av det hele, det går jo som regel bra.
Det inviteres til arbeidsulykker
Kjettingen kan ryke, men mer sansynlig er det at selve trommelen rakner slik at svivelen blir dratt rett ut av trommelen.
Utfallet kan uansett i verste fall bli som her, de som er ansvarlige for arbeidene skal sørge for at dette ikke skjer.
Under: en K 24 trommel med betydelige brekkasjeskader ved senterhullet
Slike skader som denne trommelen har er ikke uvanlig å finne på norske byggeplasser. Skadene blir desverre i altfor stor grad neglisjert og oversett. Bruk av svivel er den typiske årsaken til slike skader.
Under: 2 tromler fotografert på byggeplass
Tromler med graverende vangeskader er desverre ett helt vanlig syn på norske byggeplasser. Disse er fulle av spiker og store fliser som lett kan påføre skade på både bremsemann og kabel. Det er enormt mye slurv ute og går. Hva sier verneombudene om dette? - Ingenting. Slike tromler blir sjelden, for ikke å si aldri byttet ut.
Trekkerør for fiberkabel
Disse brukes mye i Norge. Her er det bare å si at tromlene er av aller simpleste sort, laget på billigst mulig måte. Det er i praksis bare noen trepinner som er festet sammen. De hadde sikkert vært OK om de hadde blitt håndtert som beskrevet på trommelen, men det er desverre helt vanlig å håndtere disse med svivel. Disse må håndteres med løfteåk.
En typisk bruksanvisning for slike tromler
Her fremgår det tydelig hvordan disse skal håndteres, men dette blir lett oversett og neglisjert.
Under: Trommel med fibertrekkerør som har fått sin typiske brekkasje ved senterhullet
Denne trommelen har fått sin brekkasjeskade pga svivelbruk. Denne skaden er foreløpig så liten at trommelen fortsatt av altfor mange betraktes som "så god som ny".
Under: Ett kobbel med fibertrekkerør på ett lokalt anlegg.
Her viser det tydelig hvordan disse tromlene blir seende ut etter en stund ute i felten. Dette er som alle kan se bare "filler", men de brukes til de er tomme. Legg merke til vangeskadene her hvor det kan være flust med spiker og fliser, senterhullene er også defekte. Løfteredskapen er selvfølgelig svivel.

Ser de utførende noen HMS problemer her? Hvem er ansvarlig om en av disse rakner under utlegging og ramler ned over "bremsemannen"?

Ute på byggeplassen har både ledelse og maskinfører ett ansvar for riktig håndtering av hengende last.

Hadde dette endt med en alvorlig ulykke så hadde flere havnet i avhør og muligens i straffeansvar her, og du kan være sikker på at noen og enhver hadde fått høre fra både arbeidstilsyn og politi hvordan de egentlig skulle ha håndtert disse tromlene.

Instruksjonene er som regel påklistret på trommelen og både fører av løftemaskinen og medhjelpere er ansvarlig for at disse følges.
Under: Enda ett typisk tilfelle fotografert på ett lokalt anlegg
Her har svivelen tydeligvis blitt røsket rett ut av trommelen. Dette er ikke uvanlig.

En RUH på denne hendelsen skal inneholde tiltak for å hindre at slikt skjer igjen og HMS systemet burde ha fanget opp dette og satt en stopper for denne fremgangsmåten.

Utfallet av denne hendelsen er ukjent, men jeg ser at samme firma fortsetter med svivel som før.

Det er mange innen bransjen som har opplevd det samme som her, det er kun flaks hvis slike hendelser ikke medfører personskade.
I hvilken retning faller disse tromlene på de neste to bildene om noe ryker?
Både trommel og kjetting kan ryke her, å være bremsemann for kabeltrommel er en risikofull oppgave.
Hadde vi godtatt dette om det hadde vært ett annet objekt som hang i kjettingen? Ikke nok med at den henger og slenger etter en kjetting, den roterer i tillegg.
SHA plan
Byggherren har ett stort ansvar rundt dette da de etter byggherreforskriften skal ha en SHA plan som inneholder spesifikke tiltak for de arbeidene som kan medføre fare for liv eller helse.
Byggherreforskriften beskriver hvordan byggherren skal ivareta arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø gjennom prosjektering og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider.

Hvis entreprenøren bygger ett kabelanlegg for f.eks. ett kraftselskap, teleselskap, bredbåndselskap el. lignende så er selve kabelutleggingen en av hovedbeskjeftigelsene og de er forpliktet til å beskrive spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.
Problemene ved bruk av gravemaskin og svivel er så omfattende at byggherren er nødt til å beskrive i SHA-planen de tiltak de mener er nødvendige for å unngå di farene som slik bruk medfører. Unnlater de å gjøre dette så risikerer de straffeansvar ihht. byggherreforskriften.

Byggherreforskriften § 8: Krav til planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

«Planen for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal bygge på risikovurderinger, tilpasset det aktuelle bygge- eller anleggsarbeidet og skal inneholde – c) spesifikke tiltak knyttet til arbeid som kan innebære fare for liv og helse.

Arbeidstilsynets kommentar til byggherreforskriften § 8c) sier: «SHA-planen skal, før oppstart av bygge- eller anleggsarbeidene, inneholde spesifikke tiltak for de arbeidene som kan medføre fare for liv eller helse, og som ikke kunne planlegges eller prosjekteres bort. De spesifikke tiltakene skal beskrive hvordan et arbeid som kan innebære fare for liv eller helse, skal utføres, slik at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.»
Se spesielt punkt 10 i BHF §8c) som spesifiserer: «arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander.»

De spesifikke tiltakene skal tas inn i selve SHA-planen.

Byggherreforskriften § 20. Straff:

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av forskriften, eller medvirkning til dette, straffes i henhold til arbeidsmiljøloven kapittel 19.

Arbeidstilsynets kommentar
Straffansvaret ilegges normalt byggherren som innehaver av virksomhet, jf. aml. § 19-7.

Straffansvaret kan også gjøres gjeldende for byggherrens representant, koordinator og den prosjekterende.

I henhold til arbeidsmiljøloven § 19-3 er straffansvar for foretak regulert i straffeloven § 48 a og 48 b.

Løsningen? Det enkle er ofte det beste. Forby hele gravemaskin/svivel kombinasjonen, det finnes bedre løsninger.


Bruk av svivel har liten støtte blant trommelprodusenter, men ett unntak finnes i kabelprodusent DRAKA's tekniske håndbok side 46.
Der står det følgende:

Ved trommelvekter opp til 5 tonn kan trommelen
henges opp i kranen på en lastebil.
Man bruker da en roterende trommelløfter
som festes i trommelens sentrumshull. Når
trommelen skal bremses, senkes den ned
mot planet.

Her er HMS'en ivaretatt da dette ikke innbefatter bremsemann til rotasjonsbrems, det er lasteplanet som tar støyten.
Andre kabelprodusenter påpeker at tromlene skal kun håndteres stående.
Svivel kan uten problem benyttes i visse andre kombinasjoner
Trommel hengende i lastebilkran under utspoling av kabel kan bremses uten bremsemann ved å senke den ned mot f.eks. lasteplanet for å stanse rotasjonen. Her er det ingen HMS problemer.
To forskjellige størrelser på svivel
Her er to forskjellige størrelser på svivel. Situasjoner oppstår når man f.eks. kun har den lille tilgjengelig og det skal spoles ut fra en stor trommel. Da blir gjerne den lille brukt for å spare tid og dette medfører fare for å rykke den ut av trommelhullet.
Enda en løsning, bedre enn svivel
Trommel løfter
Denne rykker du ikke ut av trommelen, men en eventuell bremsemann er fortsatt utsatt da trommelkast problemet er det samme som med svivel og kjettingen kan ryke her også
Løfteåk manuell utgave
Med løfteåk blir det ingen trommelkast og det trenges ingen bremsemann, HMS'en er fullt ut ivaretatt. I tillegg så gjør du som de fleste kabelprodusenter beskriver når det gjelder utlegging av kabel: "Kabeltrommel skal håndteres stående".
Løfteåk hydraulisk utgave
Hydraulisk løfteåk for kabeltrommel
En mer moderne hydraulisk utgave av løfteåk med flexigrip som både grabber og spinner tromlene uten behov for bremsemann eller hjelpemann i det hele tatt. Maskinfører kan gjøre alt selv. Ingen HMS problemer med løfteåk.
Har du synspunkter angående dette? Kommenter gjerne nedenfor.
All content is copyrighted
Back to content
Web Statistics